Dok čekamo … Ne znam zašto ali zadnjih par dana mi stalno odzvanjaju one Bash…

Dok čekamo …

Ne znam zašto ali zadnjih par dana mi stalno odzvanjaju one Basharove riječi od prije par godina: "Ništa više neće biti isto!" On je to doduše predvidio za jesen 2016.godine, ali mi smo ionako navikli čekati i nadati se i uvijek se iznova razočarati kad se to ne desi. Lako bi to bio slučaj i ovog puta. Govorim naravno o resetu sistema i ispunjenju Basharove proročke rečenice da poslije toga više ništa neće biti isto.

Zato želim reći nešto o čekanju.

Pošto ja čekam na ovo više od 25 godina,u međuvremenu sam naučila "čekati" . Kako? Tako što više nikoga i ništa – ne čekam. Vrijeme sam koristila da učim, radim na sebi i jednostavno prihvatam život onakav kakav je. Naime, previše puta u prošlosti sam čekala da se ovaj nepravični sistem konačno uruši u svoj svojoj trulosti, bestijalnosti i neljudskosti, ali pošto se to tada nije dešavalo, shvatila sam da ja nisam tu da budem dežurni buntovnik, nego da sam tu da naučim nešto o sebi . I onda sam počela da učim – o tom tko sam ja u suštini i šta je ovaj sistem u cjelini.Shvatila sam važnu stvar – da sve što mi smeta kod ovog sistema je ustvari objekat mog učenja o sebi, a ne o sistemu.

Pronašla sam "gdje se palim" i što je još važnije. dobila u sebi odgovor zašto tako burno reagujem. Sve i svi koji su palili emocionalnu dugmad u meni, bili su predmetom mog rada na sebi patime i sistem u k ome živim. I onda sam to (godinama) čistila u sebi.

Shvatila sam još jednu važnu stvar – ja, kao duša sam došla namjerno na planetu u ovom vremenu da steknem iskustvo življenja u jednom takvom sistemu. I kada sam se pomirila sa odlukom moje duše, prestala sam čekati da se konačno desi taj globalni reset i da truli sistem propadne. Nekako u to vrijeme, kada sam shvatila te stvari, zanimljivo i sistem je počeo manje da me pritiska. Poslije još nekoliko godina, sistem i ja konačno smo se kraju pozdravili i otišli svako na svoju stranu. Danas živim tako da mi sistem više ne smeta jer sam izašla iz njega iako naizgled i dalje živim u njemu. (To ne znači da i dalje ne mislim da ga treba srušiti!)

I taman kad me je prestalo zanimati kada će slom sistema, kada sam postala ravnodušna i nisam više bila vezana za taj podatak, k'o za inat moji vodiči i učitelji počeli su mi konačno davati informacije o tome šta se događa na planeti i u kosmičkom prostoru oko nje. Očito je da su vodiči čekali dok nisam naučila sve te bolne lekcije o sebi i kad sam se konačno odvezala i misaono i emocionalno od sistema, tek tad sam mogla rukovati informacijama koje sam dobijala, a da se i dalje ne vežem za njih.
Te podatke i informacije nisam dalje širila jer su u početku bili samo za moju "internu" upotrebu. Kasnije, nešto od toga bih puštala malo širem krugu prijatelja, ali samo kad bi to bilo u službi njihovog osobnog rasta i učenja. Isti stav imam i danas -informacije koje dobijem ponekad, trebaju biti više namijenjene našem duhovnom spoznavanju i rastu nego u svrhu zadovoljenja našeg ega i uma koji bi da se znaju unaprijed. Sad već shvatate šta želim reći – koliko god svi žejeli isto, da ova planeta i svi na njoj konačno zažive životom dostojnim ljudskog bića, poenta nije u sjedenju čekanju i navijanju kad će ovo ili ono, nego je stvar u tome da to vrijeme trebamo iskoristiti da spoznajemo i rastemo kao duše i da je to, u biti, jedini razlog zašto smo ovdje. A sistem će propasti onda kad smo se kao duše kolektivno dogovorili da se to desi u ovoj našoj inkarnaciji.

I, zato, dok napeto iščekujemo nove, pozitivne vijesti, možda bi bilo bolje iskoristiti još to malo vremena da počistimo iz sebe ono što je preostalo i time za još jednu mrvicu dignemo dosegnuti nivo Svijesti. Jer, suština igre i jeste u tome – podići se na viši nivo Svjesnosti i otići na viši nivo vibracije. Zašto?

Pročitaj  POBJEDA KABALA - ILUZIJA ILI STVARNOST? (1.dio) ili Šta bismo danas gledali u s...

Jedino dosegnuti nivo Svjesnosti ne možemo izgubiti i jedino se on prenosi iz života u život. TO je naše jedino bogatstvo koje nosimo sa sobom "u grob" i jedino bogatstvo s kojim se ponovno rađamo u nekoj novoj inkarnaciji, na nekoj drugoj planeti i u nekim drugačijim sistemima.

I da se vratimo na početak teksta: mnogi od vas već osjećaju da ovog puta čekanje izgleda daje željeni rezultat. I da ćemo, osim novog, čistog neba te sasvim drugačije atmosfere svuda, uskoro vidjeti i sve društvene, socijalne, ekonomske i duhovne promjene na našoj dragoj plavoj planeti. I da, kako reče Bashar – više nikad ništa ne bude isto!

Namaste!

While we wait…

I don't know why but for the last few days we've been constantly calling those basharove words from a few years ago: " nothing will be the same anymore!" he expected it for the fall of 2016., but we are used to wait and hope and always Get disappointed again when this doesn't happen. It would be easy to be the case this time. I am talking of course about the system's restoration and the fulfilling of basharove's prophet sentence that after that, nothing will be the same.

That's why I want to say something about waiting.

Since I've been waiting for this for more than 25 years, in the meantime, I've learned to "wait". How? By waiting for nobody else – I'm not waiting for anyone. I used the time to learn, work on myself and simply accept life as it is. Actually, too many times in the past I've been waiting for this wrong system to finally fall down in its loyalty, anger, and neljudskosti, but since it didn't happen then, I realized that I'm not here to be a duty-watch-day, but that I'm here to learn something About myself. And then I started learning – about who I am and what this system is in general. I realized the important thing – that everything that problem me about this system is actually the object of my learning about myself, not about the system.

I found "where I get on fire" and more importantly. She got the answer why I react so quickly. Everything and everyone who set the emotional buttons in me was the subject of my work on myself and the system in k live. And Then (for years) cleaning it in myself.

I realized another important thing – me, as a soul, I came on purpose to the planet in this time to gain the experience of living in one such system. And when I made peace with the decision of my soul, I stopped waiting for that global release to finally happen and for the bad system to fall down. Somehow at that time, when I realized these things, interesting and the system started to pressure me less. After a few more years, the system and I finally finally said hello and went to our own side. Today I live so that my system doesn't mind anymore because I'm out of it even though apparently I'm still living in it. (that doesn't mean I still don't think he needs to be brought down! )

And just when I stopped interested when the system was going, when I became indifferent and I was no longer connected to that data, as for my guides and teachers started to finally give me information about what is happening on the planet and in space The space around her. It is obvious that the guides were waiting until I learned all these painful lessons about myself and when I finally took away myself and emotional from the system, only then I was able to handle the information I received, and I still don't want to handle them.
I didn't spread this information and information anymore because they were first for my "internal" use. Later, I would let some of that I would let a little more circle of friends, but only if it were in the service of their personal growth and learning. I have the same attitude today – the information I get sometimes, need to be more designed for our spiritual knowledge and growth than for the purpose of satisfied our ego and mind that would like to know each other in advance. Now you understand what I want to say – as much as everyone wants the same, that this planet and everyone on it will finally live a life worthy of human being, the point is not to sit and cheer when this or that, but the thing is that we need to take advantage of that time To get to know and grow as souls and that it is, in fact, the only reason we are here. And the system will fall down when we, as souls, have agreed to happen in this case.

Pročitaj  RADOM NA SEBI DO VIŠEG NIVOA SVJESNOSTI I VIBRACIJE Da bismo uspješno podigli s...

So, while we are waiting for new, positive news, maybe it would be better to take advantage of that little time to clean out what is left and we raise the level of consciousness for another little bit. Because, the essence of the game is – rise to a higher level of awareness and go to a higher level of vibes. Why?

The only way to reach the level of consciousness we cannot lose and only it is moved from life to life. This is our only wealth we carry with us "to the grave" and the only wealth with which we are born again in another planet and in some different systems.

And Let's get back to the beginning of the text: many of you already feel that this time the waiting seems to give the desired result. And that, in addition to the new, clean sky and a completely different atmosphere everywhere, we will soon see all social, social, economic and spiritual changes on our dear blue planet. And yes, as bashar said – nothing will ever be the same again!

Hello!
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email