Opis

Centar Novih Perspektiva Vas sa velikom radošću poziva na dvodnevni seminar NAGUALA UCHUA iz Urugvaja u BEOGRADU, 14 – 15 decembar 2019 ****For English version pls scroll down!

PROGRAM SEMINARA:

Astralna Projekcija
Često čujemo da ovo nije jedina postojeća realnost, znamo da smo više od fizičkog tela, osećamo da postoji nešto više, osećamo da smo više od onoga što mislimo da jesmo. Ali koliko često to iskustveno doživljavamo?

Zamislite da ste u mogućnosti da svešću iskusite druge nivoe postojanja.
Zamislite da ste u mogućnosti da njima upravljate. Sve to zahteva vreme, zahteva praksu, ali je moguće.

Nagual Uču je svesni astralni putnik od svog najranijeg detinjstva. On je iskusni astralni putnik koji se može astralno projektovati po volji. Tokom dugogodišnje prakse i podučavanja razvio je ličnu efikasnu metodu kako naučiti ljude astralnu projekciju.

Astralna projekcija se odnosi na vantelesno iskustvo tokom kojeg astralno telo napušta fizičko telo i putuje na astralnu ravan. To vam dozvoljava da dosegnete druge realnosti izvan fizičke.

Koristi astralne projekcije su mnogobrojne i velike. Proširiće vašu svest i vizije, videćete i osećaćete se drugačije prema sebi i svetu koji vas okružuje. Mnogi astralni putnici doživeli su duhovno buđenje, osećaj povezanosti sa svim, postizanje balansa uma, tela i duha, susret sa duhovnim vodičima i mnogo više.

Nagual Uču pružiće vam efikasno oruđe i praksu za astralnu projekciju, sve što je godinama razvijao kroz praksu i iskustvo: njegovo astralno putovanje i učenje drugih kako to da iskuse.

Najvažniji delovi radionice:
– Šta je astralna projekcija
– Šta se zaista događa sa našim energetskim telom prilikom vantelesnog iskustva
– Koristi svesnog putovanja u astralni svet
– Zašto to raditi i prilike koje vam se pružaju
– Kako postati astralni putnik
– Efikasne praktične vežbe

Koristi svesnog astralnog putovanja izlaze iz okvira naše imaginacije. Možete sresti vaše spiritualne vodiče i druga mudra bića, možete pitati i dobiti odgovor, možete pristupiti svojoj psihi i mnogim drugim mogućnostima kojima niste imali pristup.

Dođite i istražite! Ništa ne gubite, samo dobijate.

Nagual Uču ne prati striktno program. On vidi i oseća energije i prilagođava program grupi.

Radionica se prevodi sa engleskog na srpski.

KO JE NAGUAL UČU:
Nagual Uču dolazi iz Latinske Amerike. Mnogi ga znaju kao šamana, iako njegovo znanje i iskustvo drugih dimenzija uključuje područja i sisteme koji idu mnogo dalje od tradicionalnog šamanizma.

Učio je i praktikovao šamanizam najviše u Meksiku, Peruu i Brazilu. U Argentini je bio deo kruga Karlosa Kastanede i blisko radio sa Merilyn Tunneshende, Nagual ženom iz kruga Don Huana. Tokom svog putovanja živeo je sa raznim indijanskim plemenima kao što su Q`ero, Xingu, Shipibo, Kaxinawa Huni Kuin. On država kontakt sa nekim plemenima i posećuje ih svake godine. Proveo je veliki deo svog života putujući celim svetom, živeo je među afričkim i sibirskim šamanima, postigao bogato iskustvo u radu sa energijama.

Uču kombinuje i integriše drevna znanja i tehnike u urbano-moderni šamanizam koji je primenjiv za 21. vek i svakodnevni život.
Poslednjih 20 godina širom sveta Uču je podučavao drevne šamanske tehnike, prilagođene modernom čoveku. Trenutno podučava u Evropi.

http://nagual-uchu.com

ili Facebook strani:
Nagual UCHU – Modern Shamanism

Informacije o organizatorima: www.noveperspektive.com

CENA dvodnevnog seminara Naguala Uchu iznosi 130e
Unapred se avansno uplaćuje na račun 50e u dinarskoj protivvrednosti, a ostatak direktno na seminaru.

**U slučaju otkazivanja neposredno pre dolaska predavača uplaćeni Avans je nepovratan,

Mesto održavanja: Mite Ružića 8 Zvezdara
Vreme održavanja: 14. i 15 decembar od 11h do 19h

Potrebno je poneti udobnu odeću u kojoj se osećate dobro.
Ručak je vegeterijanski i naručujemo uglavnom svi zajedno čime održavamo jedinstvo postignute lake grupne energije. Cena obroka po osobi biće naknadno objavljena ili ćemo vas informisati u toku vašeg prijavljivanja. Na raspolaganju smo za sva druga pitanja.

PRIJAVE I INFORMACIJE:

info@noveperspektive.com
+381638630547

Gracias! Irake! Hvala! Thank you!

Dobro došli!
Team CNP
www.noveperspektive.com

Dobrodošli!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
English Version:

NAGUAL UCHU IN SERBIA, 14 – 15 DECEMBER 2019, PROGRAM

ASTRAL PROJECTION

We often hear this is not the only existing reality, we know we are more than just our physical bodies, we feel there is something more, we feel we are more than we think we are. But how often do you really experience that by yourself?

Imagine you are able to experience other planes of existence with awareness. Imagine you are able to navigate them – first hand. It takes some time. It takes some practice, but it can be done.

Nagual Uchu has been a conscious astral traveller from his early childhood on. He is an experienced astral traveller who can do astral projection at will. In his many years of practice and teaching he has developed his own efficient method of teaching astral projection to other people.

Astral projection refers to an out-of-body-experience during which the astral body leaves the physical body and travels to the astral plane. This permits you to reach other realities beyond this physical plane.

The benefits of astral projection are great and many. They will expand your awareness and vision, you will see and feel differently about yourself and the world around you. Many astral travellers report a feeling of spiritual awakening, a sense of connectedness with everything, achievement of balance between mind, body and spirit, meeting spiritual guides and much more.

Nagual Uchu will give you efficient tools and exercises for astral projection, which he has developed through many years of practice and experience with both: his own astral travels and teaching others how to do it.

Highlights of the workshop:
– What is astral projection
– What exactly is happening to our energetic bodies during out-of-body experiences
– The benefits of being able to travel to the astral world with awareness
– Why to do it and all the possibilities that this gives you
– How to become astral traveller
– Efficient practical exercises

The benefits of conscious astral travelling go beyond your imagination. You can meet your spirit guides or other wise beings, you can ask questions and receive the answers, you can access your psychic and other abilities you haven’t had access to before and much more.

Come and explore! You’ve got nothing to lose and so much to gain!

Nagual Uchu does not follow a fixed program. He sees and senses the energies and adapts the program to the group.

The workshop is translated from English to Serbian.

WHO:

Nagual Uchu comes from Latin America. Most of you know him as shaman, however his knowledge and experience of other realities and dimensions comprises of many areas and systems that go even further than traditional shamanism.

He learned and practiced shamanism mostly in Mexico, Peru and Brazil. In Argentina he was part of Carlos Castaneda’s circle and worked closely with Merilyn Tunneshende (the Nagual Woman from Don Juan’s circle). During his journey he lived with various Indian tribes such as Q’ero, Xingu, Shipibo, Kaxinawa Huni Kuin and he keeps regular contacts with some of the tribes, visiting them every year. He spent years travelling all around the world, living also among African and Siberian shamans, gaining rich experience in working with energies.

He combined and integrated ancient knowledge and techniques into Urban-Modern Shamanism which is applicable in 21st century in our everyday lives. In the last 2 decades Uchu has been teaching and coaching ancient shamanic techniques adapted to modern life all over the world. He is currently teaching in Europe.

PRICE: 130e
info@noveperspektive.com
viber +381638630547

Welcome!

CNP TEAM