Izolacija ljudi na dulju stazu prijeti noćnim morama, depresijom, agresivnošću, …

Izolacija ljudi na dulju stazu prijeti noćnim morama, depresijom, agresivnošću, nasiljem i ugrozom međuljudskih odnosa

COVID 19 JEST NOVI I OPASAN VIRUS PROTIV KOJEG ZA SADA IMAMO IZOLACIJU KAO NAJBOLJU OBRANU ALI MORAMO SE ZAŠTITI I – PSIHIČKI

Odmah nakon rata, socijalna psihologija dobiva na zamahu i počinju prvi eksperimenti iz kojih će kasnije izroniti nevjerojatne varijacije u sklopu raznoraznih reality showova. Pravi pionir ovih istraživanja je Dr Phillip Zimbardo sa Sveučilišta Stanford koji 1971. godine izvodi pokus sa 24 studenta dragovoljca koje smještaju u podrume učilišta, na dva tjedna. Stvara se simulacija izolacije i po prvi su puta normalni ljudi izloženi gotovo zatvorskom režimu. Da bi se vidjelo kako podnose iznenadni pritisak kakvom su izloženi robijaši u kaznionama u kojima se također javlja sve više nasilja. Naprasno se eksperiment prekida nakon svega šest dana! Razlog je upozoravajući: sudionici su se previše uživjeli u svoje ulogu što ih je u konačnici moglo ugroziti. Naravno, tijek cijelog pokusa snimala je skrivena kamera.
Zimbardo kasnije sudjeluje u reality showu nazvanom "The Human ZOO" ("Ljudski zoološki vrt"), kao znanstveni savjetnik. Sve se odigravalo u Velikoj Britaniji a u izolaciju je stavljena grupa od 12 sudionika koji su svakodnevno izvrgavani raznim izazovnim situacijama. Testirana je tzv."psihologija krda". Bilo je jasno da se ljudska ćud mijenja na neočekivani način kada je čovjeku nametnuto ograničenje kretanja. Na osnovu toga su kasnije kreirane voajersko-sadističke verzije takovih predstava i u nas.

Naša situacija je malo drukčija ali opravdano upozoravanje kvarteta Beroš-Markotić-Božinović-Capak da se držimo strpljivo pravila na našu psihu svakodnevno na razini podsvjesti pojačava pritisak i potiče strahove, manijakalno čitanje besmislesnih teorija zavjere, egzistencijalnu paniku ali i depresiju.

Pred mnogo godina sam provodio 6-8 sati dnevno u meditaciji u tibetanskim samostanima. U vrijeme vizualiziranje Bijele Tare nije bilo napetosti niti nelagode. Naprosto sam odrvenio, valjda zbog spuštanja bazalnog metabolizma a povremeno sam doživljavao i ekstatična stanje. Ali…

U pauzama kada sam pijuckao crni čaj s maslacem i soli i šetao prirodom primjetio sam da me nešto strahovito iritira. Tišina. Nisam čuo ni ptice, ni vjetra, nikakovih vozila nije bilo kilometrima od lamaserije a seljaci iz obližnjeg sela se nisu često uspinjali na vrh gdje sam se nalazio. Ta tišina je postala ubitačna tako da sam počeo razumijevati koliko je zapravo vremena i napora potrebno da se čovjek nauči na ovakav režim života. Čim sam se vratio u svoju ćelijicu počeo sam zvoniti malim tibetanskim zvoncem i lupkati činelicama. Čak i razgovarati sam sa sobom ili na glas čitati tekstove. Kriza je počela popuštati.

Savjet. Uvijek čujte neki zvuk. Spacijalna i vizualna deprivacija nije toliko ubitačna ko zvučna. Razgovarajte, slušajte TV, radio, glazbu, šumove prirode, fijuk vjetra. Kada šećete cijelo vrijeme budite svjesni vanjskih zvukova.

Ono što sam također shvatio u tim vremenima maratonskog meditiranja jest da bez obzira koliko nam bilo udobno sjediti i ležati moramo se kretati. Kako bismo izbjegli depresiju i druge posljedice trebamo hodati tek toliko da se malo zadišemo. Dnevno 20-30 minuta, dakako na socijalnoj udaljenosti. Po mogućnosti i s maskom. Tako se luče endorfini koji opuštaju napetost.

Treba promatrati rane znakove depresivnih stanja uslijed izoliranosti. Kod mene su se počele tada javljati noćne more, snovi kojih sam se sjećao vrlo jasno i uvijek su sadržavali neku simboličnu poruku. Što su jeziviji bili poruka je bila jasnija.
Pojava štakora u snovima me zastrašivala dok kasnije nisam vidio da je C.G. Jung to pojasnio kao poruku nesvjesnog koja znači „izdržati“ („endurance“). Ako je u pitanju životinja treba dobro razmisliti koje su najvažnije karakteristike te vrste. I shvatiti što nam poručuje.
Podsvjesne poruke u ekstremnim situacijama su posebno vrijedne i duboke. U jednom sam snu padao u ponor i držao se za zlatno uže. Nisam ga nikako mogao ispustiti iz ruke. Tek ću kasnije shvatiti što se događalo u dubinama moje psihe. Uvijek se treba sjetiti jedne važne stvari – svi ljudski likovi koji se u snu pojavljuju ste vi sami! Različiti, ponekad skriveni, dijelovi vaše vlastite ličnosti.

Tibetanci imaju posebnu doktrinu koja govori o „suosjećanju sa svim bićima koja osjećaju“. Trebalo mi je dugo vremena da shvatim jednu komponentu toga.

U trenucima osame i prijeteće depresije razmislite da li možete razumjeti ili žaliti ljude koje ste do jučer osuđivali zbog njihovih postupaka. Na Zapadu postoji slična doktrina opraštanja no ova se razlikuje za jednu nijansu jer ne govori o opraštanju već razumijevanju, suosjećanju. Zapadna varijanta te lamaističke tehnike jest pola sata razmatranja dnevno, s pitanjima: da li sam ovoj osobi zamjerio nešto što nisam trebao? Da li ljudi čiji način života mrzim to rade s nekim razlogom, zbog životnih okolnosti? Da li mogu suosjećati s ljudima čije životne vrijednosti ne dijelim? Takva introspekcija može odagnati depresiju.
Tek kada mi je jedan lama skratio muke pojasnivši to moje zlatno uže kao nemogućnost da se odreknem svojih predrasuda sam shvatio da to samovanje predstavlja sjajnu šansu da, umjesto da zapadnemo u depresiju – upoznamo sebe.

Pročitaj  Dominacija Bika – što hoću, a što mogu

Konačno, upijte što više svjetla dnevno. Zbog melatonina koji također igra važnu ulogu u psihičkoj ravnoteži i spavanju.

Često me pitaju da li u alternativi postoji neki lijek ili preventiva od korone. Ovdje ću iznijeti svoje mišljenje koje dakako nikoga ne obavezuje.
Pravog lijeka trenutno nema. U arsenalu službene medicine se najviše govori o mogućem utjecaju jednom starijeg antimalarika, Resochina (kada sam putovao u Aziju uzimao sam ga kao preventivu protiv malarije ali ga je kasnije zamijenio jedan noviji preparat, Fansidar, op.a.) u kombinaciji s antibiotikom Sumamedom. To Vam dakako mora preporučiti liječnik.

Od prirodnih lijekova može pozitivne učinke imati aminokiselina N-acetil-L-cistein jer dobro djeluje na disanje. Kineski znanstvenici misle da crni ili zeleni čaj koji sadrže tein, teobromin i jedan derivat nalik kofeinu može spriječiti prodor virusa u stanicu. Neki vjeruju da alkalizacija tijela limunom također može pomoći.
Moj bi favorit bio korijen ashwagandhe (lat. Withania somnifera) jer se radi o najboljem prirodnom imunomodulatoru. No, ne smiju ga uzimati osobe koje su na lijekovima za štitinjaču ili kortikosteroidima. Zašto imunomodulator? Mislim da i prejaki a ne samo oslabljeni imunitet u određenim okolnostima može predstavljati problem.

Slika 1.: Dr Vili Beroš – ovo zbilja treba izdržati!
Slika 2.: Dr Phillip Zimbardo – psiholog koji je za CIAu istraživao do koje mjere čovjek može izdržati izolaciju
Slika 3.: Tibetanski samostan – mjesto ekstaze na rubu izdržljivosti

The insulation of people on the long path threatens nightmare, depression, aggression, violence, violence and threat of international relations

Covid 19 is a new and dangerous virus against which we have insulation as the best defense but we have to protect ourselves and – mentally

Right after the war, social psychology gets at swing and the first experiments from which will later give up incredible variations as part of various reality shows. The Real Pioneer of these research is Dr. Filip Zimbardo from the university of yours in 1971., in 1971., with 24 students of the students living in the university of the university, for two weeks. A Insulation Simulator is being created and for the first time normal people are exposed to almost prison regime. To see how they are putting the sudden pressure that the prisoners are facing in criminal cases, where more violence is also reported. The experiment is being stopped after just six days! The reason is warning: participants were too much into their role, which could eventually threatened them. Of course, the whole attempt was filmed by a hidden camera.
Zimbardo later takes part in a reality show called " the human zoo " (" human zoo "), as a scientific advisor. Everything was played in the UK and a group of 12 participants were set up a group of 12 participants that were performed daily in various challenges. The So-called psychology of the ship has been tested ". it was clear that human'll change in an unexpected way when a man was forced to move. On the basis of this, the voajersko-Kindergarten versions of such shows were created in us.

Our situation is a slightly different but reasonable warning of the quartet-Markotić-Božinović-Capak-Capak-Capak-Capak-Capak-Capak-Capak-Capak-Capak-Capak, our situation is a little different, but the situation is a little different, but it is a little different.

Many years ago I spent 6-8 hours a day in meditation in Tibetan Independence. At the time of visualization of the white Tara, there was no tension or trouble. I was simply sustainable, I guess due to the drop of bazaar metabolism and sometimes i experienced an exclusive state. But…

In my break when I was drinking black tea with butter and salt and walking in nature I noticed that something really annoying me. Silence. I didn't hear neither birds nor wind, no vehicles were there for miles from lamaserije, and the farmers from the nearby village did not often get to the top where I was. That silence became killer so I started to understand how much time and effort it takes for a man to learn from this mode of life. As soon as I got back in my cell I started calling a little tibetan bell and playing with the lace. Even talk to yourself or out loud reading texts. The crisis has begun to drop.

Advice. Always hear some sound. Space and visual privacy is not as kill as sound. Talk, listen to TV, radio, music, sounds of nature, the wind of the wind. When you walk all the time, be aware of the external sounds.

What I also realized in those times of marathon meditation is that no matter how comfortable we were to sit and lie we have to move. In order to avoid depression and other consequences, we need to walk just enough to breathe a little. 20-30 minutes daily, of course at a social distance. Preferably with a mask. That's how you get the tension of the tension.

Pročitaj  Razrješavanje unutarnjih konflikata pomaže zdravlju ali I kvaliteti svakodnevnog življenja

Early signs of depression should be watched due to insulation. At me, the nightmare began to report, the dreams of which I remembered very clearly and always contain some symbolic message. The more scary they were the message was the more clear.
The appearance of the rat in my dreams scared me until later I saw that c.g. young has explained this as a message of the non-note which means "patience". If it comes to animals, you should think well about what are the most important characteristics of this species. And understand what he's telling us.
Consciousness messages in extreme situations are especially valuable and deep. In one dream, I fell into the dive and held to the golden rope. I couldn't let him out of my hand. Only later I will understand what was going on in the deep of my mind. You should always remember one important thing – all the human characters that appear in your dream are yourself! Different, sometimes hidden, parts of your own personality.

Tibetan have a special doctrine that speaks about "feelings with all beings that feel". it took me a long time to understand one part of it.

In moments of alone and threatened depression, think whether you can understand or regret the people you've been judge until yesterday because of their actions. In the west there is a similar doctrine of forgiveness, but this one is different in one shade because it does not talk about forgiveness but understanding, compassion. The Western version of this technique is half an hour of consider a day, with questions: did I mind this person something I didn't need? Do people whose way of life I hate do this for a reason, because of life circumstances? Can I feel sorry with people whose life values I don't share? Such an information can bring depression away.
It was only when one lama cut my pain by explain that my golden line as the ability to give up on my morning I realized that this loneliness is a great chance to, instead of falling into depression – to meet ourselves.

Finally, drink as much light a day. Because of melania, who also plays an important role in mental balance and sleeping.

I often ask if there is any cure or prevention from the crown. I will put my opinion here that of course doesn't require anyone.
There is no real cure at the moment. In the arsenal of official medicine, the most talk about the possible impact of once older antimalarials, Resochina (when I travel to Asia I took it as a prevention against Malaysia, but later was replaced by one recent drug, fansidar, op.a.) in combination with the antibiotic. Of course, the doctor has to recommend this.

Natural drugs can have positive effects from natural drugs, as it works well on breathing. Chinese scientists think black or green tea that contains liquid, teobromin and one caffeine-like caffeine can prevent the virus from entering the station. Some believe that the body lemonade can also help.
My favorite would be the root of ashwagandhe. Withania Somnifera) because it's the best natural imunomodulatoru. But it should not be taken by people who are on the drugs for štitinjaču or glucocorticoids. Why Immunomodulator? I think that it is too strong and not only weak immunity in certain circumstances can be a problem.

Picture 1.: Dr. Villa Beroš – this really needs to be held!
Picture 2.: Dr. Filip zimbardo – a psychologist who was exploring to what measure a man can withstand insulation
Picture 3.: Tibetan monastery – place of expression on the edge of endurance


Vir, Autor: Drago Plečko

Oznake:
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email