NAJMOĆNIJA ZAŠTITA: TROSTRUKA ZLATNA REŠETKA Zbog velikog broja pitanja vas, dr…

NAJMOĆNIJA ZAŠTITA: TROSTRUKA ZLATNA REŠETKA

Zbog velikog broja pitanja vas, dragi posjetioci Utočišta, kako se efikasno energetski zaštititi, ponavljam tekst iz 2017. koji sadrži zasada najmoćniju energetsku zaštitu od svih negativnih energija, tzv. Trostruku zlatnu rešetku. Ona ne dozvoljava da bilo šta što ne potiče od Svjetla prodre u vašu auru.

Mnogi klijenti nakon što završimo niz tretmana i zajedničkog rada na blokadama, pitaju kako kasnije sami da se zaštite i koje su vrste zaštite najefikasnije. Prije nego vam dam jednu od najmoćnijih zaštita za koju znam, moram reći da je dostignuti nivo Svjesnosti jedina i najbolja zaštita koju možete dobiti u ovom životu. To znači da ste dugo i naporno radili na sebi, na čišćenju svih svojih mentalnih, emocionalnih i drugih blokada da ste uspjeli do tog nivoa podignuti svoju Svjesnost da se negativa u cjelini više ne može ili jako rijetko priljepi za vas u bilo kom obliku. To ne znači da i dalje nećete imati iskušenja u životu nego da ćete gotovo trenutačno kada se ona pojave, znati ŠTA i KAKO učiniti da iz riješite.
A, sad vraćamo se na najmoćniju zaštitu u sferi tehnika zaštite. Ona će biti tim efikasnija što više uspjevate kroz sebe kanalizirati barem početne stadije Neuvjetovane Ljubavi što je u biti nivo Svjesnosti a ne osjećanje.

TROSTRUKA ZAŠTITA
Ovo je serijal od 3 eterička štita koji dozvoljavaju da samo ljubav prođe kroz njih ka vama i obratno, od vas ka vani. Vi postavljate namjeru, vizualizirate i osjećate te "vidite" kako se iznad vaše glave formira izvor čiste iskričave zlatne energije. Iz tog izvora sada teče ta energija, poput rijeke tečnog zlata, teče kroz vašu glavu i dalje kroz cijelo tijelo, ruke, noge, i sve unutrašnje organe. TO JE PRVI SLOJ.
Da bude jasno – prvi sloj ide baš kao zlato kad se istopi pa pređe u tekuće stanje…kao takvo ga provucite kroz cijelo fizičko tijelo, pustite ga neka teče kroz vas…

DRUGI SLOJ je sloj energije koji izgleda poput fine, zlatne guste mreže, nalik oklopu od veriga koje su nosili vitezovi( i koji postavljate opet iz onog izvora koji stoji iznad vaše glave). Taj sloj formirate na 10 do 15 cm od vašeg fizičkog tijela.

I konačno, TREĆI SLOJ je štit ili kupola od zlatne energije koja ide najmanje 1,5 do 2 metra od vašeg fizičkog tijela. Raširite je onoliko koliko vam intuicija kaže . Nemojte stati dok ne osjetite doslovce da ste napunjeni energijom, osjećajem mira, spokoja i unutarnje ljepote.
To je sve.
Druge zaštite jedva da postavljaju barijeru tako da ništa ne prođe u bilo kom smjeru. Ova, Trostruka zaštita dozvoljava vašoj ljubavi da dođe do drugih, a time istovremeno ne dozvoljavate da bilo šta osim ljubavi i dobrih namjera prema vama se ne može vam približiti i prodijeti u vašu auru. Na kraju, kada završite treći sloj ostavite jedan mali otvor na njemu koji ide iznutra ka vani da se iz vas čisti i dalje sve što nije Ljubav u vama.

Pročitaj  ZVEZDANE SEMENKE SA PLEJADA- UGOVOR KOJI STE POTPISALI (DEO DRUGI-RASTAVLJANJE...

Namaste!

The most powerful protection: Triple Gold Bars

Due to a large number of questions to you, dear visitors of the shelter, how to protect energy, I repeat the text from 2017. which contains the most powerful energy protection from all negative energy, so. A three-time gold bars. She doesn't allow anything that doesn't come from light to your aura.

Many clients after we finish a series of treatments and joint work on the block, ask how to protect themselves later and what types of protection are the most effective. Before I give you one of the most powerful protection I know, I have to say that reach the level of awareness is the only and best protection you can get in this life. This means that you have been working on yourself long and hard on cleaning all your mental, emotional and other blocks that you managed to raise your awareness that the negative can't be or very rare to you in any form. That doesn't mean that you will still have no temptation in life but that almost the moment when it appears, you will know what and how to do to solve it.
And now we are back to the most powerful protection in the field of protection technique. It will be the more effective the more you manage through yourself through yourself at least the beginning stages of the ignorant love, which is in fact a level of consciousness and not feeling.

Triple Protection
This is a series of 3 Essential Shield that allow only love to go through them towards you and others, from you to the outside. You Set intentions, visualization and feel you "see" how the source of pure gold energy is formed above your head. From that source now that energy, like a river of liquid gold, runs through your head and still through your whole body, hands, legs, and all internal bodies. This is the first layer.
To be clear – the first layer goes just like gold when it melt and it becomes a current state… as such, pull it through the whole physical body, let it flow through you…

Pročitaj  Očekivanja i pripadajuće zamke – Sinergija Duha, Uma i Tijela

The second layer is a layer of energy that looks like a fine, golden thick net, like the armor of the chain worn by the Knights (and which you set again from the source that stands above your head). You form that layer on 10 to 15 cm from your physical body.

And finally, the third layer is a shield or a dome of gold energy that goes at least 1,5 to 2 meters from your physical body. Spread it as much as your intuition tells you. Don't stop until you feel the words that you are filled with energy, sense of peace, tranquility and inner beauty.
That's all.
Other protection barely set up the barriers so that nothing goes in any direction. This, triple protection allows your love to reach others, and at the same time you don't allow anything but love and good intentions towards you can't get close to you and spend in your aura. In the end, when you finish the third layer leave a small opening on it that goes from the inside out to clean out of you still everything that is not love in you.

Hello!
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email