NOVI SVIJETE, DOBRO TI JUTRO! Nakon portala 4.4. 2020. intenzitet novih plazma …

NOVI SVIJETE, DOBRO TI JUTRO!

Nakon portala 4.4. 2020. intenzitet novih plazma dijamantskih energija koje dolaze iz Centralnog duhovnog sunca ne jenjava. Niti će!

Mnogi ne osjećaju na vani žestinu i jačinu novih energija koje zadnjih nekoliko dana utiču na doslovce sav živi svijet na Zemlji. No, zato mnogi imaju napade anksioznosti kojima nije uzrok samo zatvorenost uzrokovana karantinom. Drugi opet imaju depresivne epizode gdje ponovno proživljavaju scene i događaje iz prošlosti. Rijeke suza teku ovih dana jer ljudi se čiste od svega što ih je tištilo godinama, a neke i decenijama. Nagli rast pritiska, loši snovi i isprekidano spavanje, bolovi u kostima (kosti sadrže informacije), problemi s organima za varenje (ne varimo nove energije i dešavanja). Nesvjestice su česte (osjećaj kao da nas odjednom zaljulja na jednu stranu i potom se vrlo brzo povratimo) – previše vanjskih nesnalaženja i straha kud i kako dalje, itd…(Zato ne čudi što iscjelitelji ovih dana imaju povećan obim posla). O strahu od bolesti i strahu od smrti već smo pisali u jednom od ranijih tekstova pa to nećemo ovdje šire obrazlagati.

Treći se opet osjećaju izuzetno lagani, radosni i optimistični iako to donedavno nisu bili. Četvrti, koji su ipak u mnogo manjoj grupi ljudi nego ostali pobrojani, ne osjećaju nikakve tegobe, naprotiv, osjećaju rast energije i životne vitalnosti te povećanje radosti i unutarnjeg mira To su uglavnom oni koji su godinama ustrajno radili na sebi. Za njih je ovo vrhunac njihovog truda i sada žanju nagrade. Tako i treba.

Da se vratimo na uzrok ovakvih stanja. Zadnje 2 godine govorili smo učestalo o tome koliko je bitno čistiti se i raditi na sebi. Tako da sad sve što izlazi iz vas je, u biti, došlo tu, pred vaše oči, vrlo jasno i vrlo zorno pokazujući vam gdje još "škripite". I sada, htjeli ne htjeli, morate počistiti to što vam je ostalo. Jer, promjena ne čeka nikog, mi se moramo prilagoditi novim uslovima na planeti, a ne obratno. Planeta je predugo čekala da se probudimo iz sna i osvijestimo tko smo i zašto smo ovdje. Sad je red da joj to vratimo dobrim – time što ćemo počistiti svu tamu iz sebe i svojim unutarnjim svjetlom te dosegnutim znanjem i nivoom Svjesnosti pomoći cijelom svijetu da što bezbolnije prođe kroz Transformaciju, a majci Zemlji ponajviše.

Što se tiče kosmičkih energija koje su sada pristigle na planetu, jedino što mogu reći u ovom trenutku je da sada sve blješti i Zemlja se doslovce kupa u ovim novim energijama. Osjećam kao da je poslije eona i eona Gaja konačno udahnula svježi zrak i počela "dolaziti sebi". Nevjerovatno! Njena Svijest je sada još viša i sada joj dolazi tako neophodna snaga. Isto tako, osjeća se da su i životinje i biljke pomaknute za jednu ljestvicu ka gore na opštoj skali Svjesnosti. Kao da se sve budi iz vjekovnog sna i počinje se ogledati oko sebe i ustanovljavati da smo svi spavali i da se sad svi masovno budimo.

Pročitaj  Knjiga Ljiljane Posavec: SLOBODNA VOLJA - Ključ za ispunjenje i osobno Uzašašć...

Novi svijete, dobro ti jutro!

New World, good morning to you!

After Portal 4.4., the intense new diamond energy that comes from the central spiritual sun is not released. He won't!

Many people do not feel the heat and the strength of the new energy that has been affected by literally the whole living world on earth. But that is why many have anxiety attacks that are not only caused by the prison caused by the disease. Others again have depression episodes where they're going to experience the scenes and events from the past. Rivers of tears are running these days because people are cleaned from everything that has been silent for years, and some for decades. High Pressure Growth, bad dreams and tired sleep, bone pain (bones contains information), problems with organic problems (we do not create new energy and events). Sensations are common (feeling like it is suddenly falling into one side and then we turn back very quickly) – too much outside) – too much outside, etc… (that's why it's not surprised that the people have an increased amount of work these days). We have already written about the fear of disease and fear of death in one of the previous texts, so we will not put it any more here.

The third one again feeling extremely light, joyful and optimistic even though they haven't been so recently. The fourth, which, yet in a much smaller group of people than others, do not feel any problems, on the contrary, feel the growth of energy and life, and increasing joy and inner peace, these are mostly those who have been working hard on themselves for years. For them, this is the peak of their effort and now the harvest of the prize. That's how it should be.

Let's get back to the cause of this situation. FOR THE LAST 2 years we've been talking about how important it is to clean up and work on yourself. So now everything that comes out of you is, in fact, came here, in front of your eyes, very clear and very clearly showing you where else you are "Schist". and now, you didn't want to, you have to clean what you have left. Because, change is waiting for no one, we have to adapt to the new conditions on the planet, not the other way around. The planet has waited too long to wake up from a dream and realize who we are and why we are here. Now it's time to give it back to her good – by cleaning all darkness out of ourselves and with our inner light and reach knowledge and level of awareness to help the whole world to go through transformation, and mother earth.

Pročitaj  Vrijeme i Prostor nitko ne može definirati ni približno, ni religije ni znanost....

As for space energy that has now arrived on the planet, the only thing I can say at this point is that now everything is shining and the earth is literally bathing in these new energy. I feel like after eva and eva gay finally breath the fresh air and started "coming to themselves". unbelievable! Her consciousness is now even higher and now so necessary strength is coming. Also, it feels that animals and plants have been moved to one scale up on the general level of awareness. As if everything is waking up from the eternal dream and it starts to look around you and realize that we all were sleeping and that now we all wake up.

New World, good morning to you!
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email