PREPORUKE ZA UČEŠĆE U SVJETSKOJ MEDITACIJI 4./5. APRILA Nekoliko preporuka za s…

PREPORUKE ZA UČEŠĆE U SVJETSKOJ MEDITACIJI 4./5. APRILA

Nekoliko preporuka za sve vas koji ste odlučili dati vlastiti doprinos u uspostavljanju trajnog mira na Zemlji i okončanja nametnutog nam scenarija pandemije Korona virusa.

1. PREPORUKA – ZAŠTITITE SE!
Pošto je cilj meditacije da u njoj učestvuje oko milion ljudi, to znači i ogromnan kontingent različitih energija koje će se stapati u jednom energetskom oblaku. Zato je bitno da zaštitite sebe i svoje energetsko polje. Mnogi ljudi učestvuju iz dobre namjere, ali svi smo na različitim stupnjevima razvoja i nismo svi toliko energetski i duhovno očišćeni. Da bismo spriječili da se na našu auru lijepe tuđe energije, dobro bi bilo postaviti oko sebe zaštitu. Predlažem vam tzv. Trostruku zlatnu rešetku.

Dakle,prije početka meditacije odvojite 5 minuta i odradite ovu zaštitu prema uputama iz teksta na linku:
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php…" width="500" height="591" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

2. PREPORUKA – MOŽETE MEDITIRATI BILO KAD 4. I 5. APRILA
Nadalje, pošto sam niz godina učestvovala u različitim grupnim meditacijama na "značajne datume", odnosno pri otvaranju različitih portala, znam da je dozvoljeno da meditirate taj dan, bez obzira na termin. To znači, ako je meditacija za naše Balkansko područje zakazana za 05. april ujutro u 4,45 h, vi možete meditirati i 4. i 5. aprila u bilo koje vrijeme, ako vam tako više odgovara.

Naime, energija ne poznaje prostor i vrijeme i vaša namjera tokom meditacije za okončanje korona virusa bit će "poslana" u taj kolektivni oblak energije koji će se stvoriti u tom velikom eterično-energetskom polju.

3. PREPORUKA – ŠTA VIZUALIZIRATI I OSJEĆATI…

Nadalje, najbitnije je da vizualizirate svijet NAKON okončanja pandemije i da ne spominjete previše u mislima niti virus niti pandemiju. Jednostavno, vidite svijet i sebe u njemu kako sasvim normalno funkcioniše, ljudi idu na posao, djeca u školu, penzioneri sjede na klupama, itd…Sve ono što smo imali dosad.
Uz to dodajte misao da se svijet oslobodio starog ekonomskog sistema (koji je pred kolapsom, btw), i kako svi imaju dovoljno hrane, novaca, svi imaju krov nad glavom i svi ljudi su sretniji, opušteniji i radosniji. Vidite osmjehe na licima ljudi koji idu ulicom, onih koji rade u fabrikama jer rade rasterećeni brige za sebe i svoje porodice, vidite obnovljenu prirodu, čiste rijeke i mora, i nadasve, novo čisto nebo. Osjetite radost kako izlazi iz svakog čovjeka kojeg srećete, osjetite ljubav kako ide iz vašeg srca ka svakom drugom biću, osjetite PROMJENU.
Pošto se nijedna materijalizacija naših želja i namjera ne može dogoditi ako ne uključimo istodobno i misao (vizualizaciju) i adekvatni osjećaj – emociju koja je prati, morate učiniti osim mentalnog i tzv. napor srca. To znači morate OSJEĆATI RADOST, SAOSJEĆANJE, VESELJE, ZADOVOLJSTVO itd…Jer, ako nema emocije koja je gorivo materijalizacije, onda nismo uspjeli u svojoj namjeri.

Pročitaj  MEDITACIJA "LAVLJA VRATA" Pošto je danas, 08.08., duhovno i energetsk...

Toliko zasad. Nadam se da ćemo biti uspješni i da ćemo zaista svojom usmjerenom jedinstvenom namjerom načiniti tako neophodan pomak u Svijesti čovječanstva i promjeniti vremensku liniju u kojoj se sada nalazimo.
Sretno nam svima!

Recommendations for participation in world meditation on April 4, 5.

A few recommendations for all of you who have decided to make your own contribution to creating permanent peace on earth and ending the case of the crown virus.

1. Recommendations – protect yourself!
With the goal of meditation is to have about a million people to participate in it, this means a huge amount of different energy that will be made in one energy cloud. That is why it is important to protect yourself and your energy field. Many people participate in good intentions, but we are all at different levels of development and we are not all that energy and spiritual cleaned. In order to prevent other people's energy on our aura, it would be good to set protection around you. I suggest you a so-called A three-time gold bars.

So, before the meditation starts, take 5 minutes and do this protection according to the link below:
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Futociste.za.sve%2Fposts%2F1595365270629739&width=500" width="500" height="591" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

2. Recommendations – you can meditate anytime on April 4. th and 5. th
Further, since I have participated in different group meditation on "significant dates", that is when opening of different portal, I know that it is allowed to meditate on that day, regardless of the date. This means, if meditation for our Balkan Area is scheduled for April 05. Am at 4,45 pm, you can meditate on April 4. th and 5. th April at any time, if it suits you so much.

For example, energy does not know space and time and your intention during meditation to end the crown virus will be "sent" to that collective cloud of energy that will be created in that great essential-energy field.

3. Recommendations – what to visualization and feel…

Further, the most important thing is to visualization the world after the end of the panda and not to mention too much in your thoughts, neither the virus nor the panda. Simply, you see the world and yourself in it how it works perfectly, people go to work, children to school, pensioners sit on the bench, etc… all we've had so far.
Add the thought that the world got rid of the old economic system (which is before the crash, BTW), and how everyone has enough food, money, everyone has a roof over their head and all people are happier, more relaxed and more joyful. You see the smiles on the faces of people who go down the street, those who work in the factory because they work with their families, you see the updated nature, clean rivers and the sea, and above all, a new clean sky. Feel the joy coming out of every man you meet, feel the love going from your heart to every other being, feel the change.
Since no visualization of our desires and intention can happen if we do not include the thought (visualization) and an appropriate feeling – the emotion that follows it, you must do except mental and so-called. The effort of the heart. That means you have to feel joy, feelings, joy, satisfaction etc… because if there is no emotions that is the fuel of neutralisation, then we did not succeed in our purpose.

Pročitaj  Mentalitet koji donosi DOBROBIT i EVOLUCIJU

So much for now. I hope that we will be successful and that truly, we will make such a necessary move in the consciousness of humanity and change the timeline in which we are now in.
Good luck to all of us!
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email