Priroda je 3.4 milijarde godina stari laboratorij s neograničenim resur…

Priroda je 3.4 milijarde godina stari laboratorij s neograničenim resursima a neki tvrde da korona nije mogla doći otuda već samo iz 50 godina starih labosa ograničenih mogućnosti

ŠTO JE VAŽNIJE: LJUDI ILI EKONOMIJA? ČOVJEČANSTVO NA TESTU

Uvijek sam vjerovao da smrtonosne bolesti dolaze iz prirode, kao neka reakcija živih organizama na narušenu ravnotežu. Svaki živi organizam ima samo jednu zadaću – preživjeti pod svaku cijenu. To važi za sve, od bakterija i virusa od slonova do čovjeka. U gramu crijeva čovjek ima čak 60 milijardi raznih bakterija a broj virusa u prirodi se naprosto ne može ni izračunati. I sav je taj život u ravnoteži dok…

Zasipani smo nevjerojatnim brojem teorija o tome da je Covid 19 proizveden u laboratoriju a to samo zato da „pobije one siromašne da bi oni bogati mogli uspostaviti Novi Svjetski Poredak…“. Analogijom bi to značilo da je španjolsku gripu još 1918. godine (ubila je između 50 i 80 miliona ljudi, dakle više od oba svjetska rata!, op.a.) i kugu koja je zatrla 1/3 stanovnika Europe (nju nam je donio brodom sumatranski štakor, o.p.) još u doba kada nije bilo laboratorija za manipulaciju s genima, skuhala kakva ekipa oko Rotschildovih, Illuminati, masoni, bilderbergovci, trilateralci, vanzemaljci….

Dr Ivan Đikić, dakle neosporni znanstveni autoritet, je neki dan izgovorio rečenicu koji nisu (htjeli) čuti mnogi a glasila je otprilike „…golem je skok virusa od životinje na čovjeka a onda s čovjeka na čovjeka…“. Ja imam svoje tumačenje te prirodne pojave.

Životinje stvaraju viruse kao obranu od masovnih istrebljenja ili su to one koje spadaju u ugrožene vrste. U golemom laboratoriju koji se zove Priroda.

Da je u pitanju biološko oružje, korona bi ubijala više i onaj tko bi je pustio namjerno iz laboratorija bi imao antidot, lijek protiv nje. Kako čak 207 država svijeta provodi ekstremne mjere izolacije dvije su stvari jasne: nitko nema rješenje i korona je daleko od „obične gripe“, teorije koju također lansiraju određene interesne skupine i pojedinci.
Ludilo ide tako daleko da se javljaju likovi čije se izjave masovno distribuiraju internetom kao dokazane činjenice a među njima se posebno ističe jedan navodni liječnik koji kaže „da su si oni ko studenti ubrizgavali koronu da bi vidjeli promjene u krvnoj slici…“(!?).

Korona se širi fantastično brzo, često je dugo asimptomatična a neke projekcije pokazuju da bi njena smrtnost prema kraju epidemije mogla biti oko 4%. Da se ne poigravamo brojevima dovoljno je reći da je u Italiji do sada u borbi protiv korone život izgubilo preko 100 liječnika! Toliko o „običnoj gripi“ i „lažu nam“.
Osobno bih dao sve da dođe dan kada će se pokazati da je korona obična gripa…..

Zašto vjerujem da su virusi obrambeno oružje životinjskog svijeta? Već odavno komodorski varani imaju koktel od 80-ak patogenih bakterija u slini što vam, ako vas ugrizu, može stvoriti gadne probleme. Ptičja gripa je jasno odakle dolazi. Sjećamo se panike koju je izazvala. Treba li objašnjavati otkuda svinjska groznica? Kada se u Kini pojavio SARS koji je izazvao nevjerojatnu paniku jer se širio zrakom, znanstvenici su kao „nultog pacijenta“ prepoznali mačku tibetansku cibetku, ugroženu vrstu koja je u Kini specijalitet. Kravama više rogovi nisu dovoljni pa im je Priroda dala prione koji izazivaju Jakob-Kreutzfeldovu bolest poznatiju kao „kravlje ludilo“ koje izaziva raspadanje ljudskog mozga. Čak je bilo nagađanja da AIDS dolazi od afričkih majmuna a za koronu su u početku postojala tri kandidata: jedna vrsta rijetke zmije, šišmiši i ljuskavac pangolin, ugrožena vrsta koja se na ilegalnom kineskom i vijetnamskom tržištu prodaje kao specijalitet a u sklopu tradicionalne kineske medicine kao potentni lijek. U konačnici je više znanstvenih institucija potvrdilo da je sve krenulo iz tržnice u Wuhanu sa mesom – pangolina.

Priča tako ide unedogled a nekako smo zaboravili vrijeme kada su na brzinu i u paničnom strahu pobijene stotine milijuna ptica, krava, kokoši, svinja…Čemu ako nisu bili izvori zaraze?

Jer najviši princip jest – život se bori za život!

Toliko o Prirodi! A sada nešto o – ljudskoj prirodi.

Novac. Božanstvo koje može pregaziti sve – osim nagona za preživljavanjem. Od početka pandemije se sukobljavaju dvije glavne skupine: Jedna koja je zagovarala „imunitet krda“, dakle pustimo da se zaraza proširi. I svi ćemo biti imuni. Osim onih koji će umrijeti, naravno. Boris je veselo prigrlio koncept a potiho i Trump. Dok nije došlo do prave eksplozije epidemije. Javili su se proroci koji su nam pojasnili da nije neka šteta da umru nekorisni starci. Naravno, pod uvjetom da među njima ne budu i njihove mame i tate. Kako je to naizgled jedini recept da ekonomija preživi bez fatalnih udaraca i Merkel je počela kalkulirati sa 70% zaraženih Nijemaca. To bi bilo oko 56 miliona ljudi a očekivana smrtnost bi mogla biti blizu 2,5 miliona. Dakle, gotovo svatko bi prerano izgubio nekog bliskog. Kada su takve perspektive počele ljuljati Trumpove, Borisove i Anđine političke stolice iznenada su se probudili!

Dakako, pritisak se nastavlja i počinje ono što će ući u povijest kao Bitka za Internet. Redaju se spinovi. Na brzinu uspostavljaju novi blogovi i portali. Kapital pritišće! Korporacije, banke, burze, fondovi… čak i ustrašeni obični ljudi… I otvaraju se širom vrata teoretičarima koji (neki čak točno!) upozoravaju na prijeteću svjetsku ekonomsku krizu. Čak potpuni kolaps što je ipak malo vjerojatno. Opasnost se od korone minimalizira, tvrdi se kako sve vlade lažu o broju mrtvih što je mimo pameti jer nije jasno što bi od toga imale, ukazuje na daleko veće opasnosti od ekonomske krize nego virusa…Diskretno se pokušava dezavuirati i dr Beroša koji odlično, u skladu s mogućnostima, obavlja svoj posao.
Pomalo, države čas popuštaju mjere, čas ih stežu…Austrija najavljuje normalizaciju života 26.4. Italija (?!) početkom svibnja, čak i Španjolci diskretno popuštaju..Za nas se šuška da imamo snage izdržati do 15.5. a produljenje totalne izolacije do 1.6. možda bi značilo i bankrot. Čega se, osim ekonomske katastrofe, bojimo?
EU se, u slučaju produljenja mjera izolacije i ekonomskih posljedica, praktično raspada jer svatko brine svoju brigu pa tako nestaje koordinirane blokade prodora migranata preko granica Grčke. Slabljenjem kontrole EU i NATO pakta se javlja i opasnost od novih balkanskih ratova. I tako dalje do Sudnjeg dana….

Pročitaj  DA LI SMO BIOLOŠKI MLAĐI ILI STARIJI - PITANJE JE SAD! Dakle, do svoje 32-e god...

Rješenje: normalizirati život i prihvatiti žrtve. Ljudskost smo pogubili već davno, negdje usput…

Drugi je pristup totalna izolacija i najrigoroznije mjere kako bi se epidemija ugušila što prije. I tako spriječila gospodarstvena kataklizma. Više će života biti spašeno a ekonomske bi posljedice tada mogle biti podnošljive. Dakako, rizična je to igra ali bar načelno humanija. Sve smo učinili da uništimo prirodu. Oceanima pluta masa plastike veličine savezne države Texas. Sporazum u Kyotu nikako da se potpiše. Šume Amazone nestaju. Zagađenja svih vrsta su sve gora. Oboljenja poput karcinoma su u vrtoglavom porastu. Znanost gubi utrku s bolestima jer se za hrpe željeza od kojih je napravljeno oružje daje milion puta više novca. Samo je profit važan. Ljudska pohlepa ne staje ni pred vratima opće propasti. Pa sada…

Empire strikes back…

Kao pravo osvježenje je došla vijest da su rijeke, čak Ganges, opet pitke. Da se himalajski vrhovi opet vide s 200 kilometara udaljenosti. Da se ribe vraćaju u potoke, a ptice u šume. Jer je mašinerija novca nakratko stala…

I jedno moje previđanje: medicinsko rješenje za koronu će biti pronađeno prije no što mislimo. Sila Boga ne pita…

Rješenje: DISCIPLINIRANO se držati najstrožih mjera izolacije kako bi epidemija prošla što prije i spasilo se što više života ali i radnih mjesta…

Slika 1.: Virus korone – mali čupavko koji ozbiljno prijeti svijetu
Slika 2.: Nema smoga i ponovo se vide vrhovi Himalaja
Slika 3.: Komodorski varani već imaju u slini potencijalno smrtonosne bakterije

Nature is a 3.4 billion-Year-old laboratory with unlimited resources and some claim that the crown could not come from there but only from 50 years old limited opportunities

What is more important: people or economy? Humanity on the test

I have always believed that deadly diseases come from nature, like some reaction of living organizations to a broken balance. Every living organism has only one task – to survive at all costs. This goes for everyone, from bacteria and virus from elephants to human. In the grams of the brain, a man has even 60 billion different bacteria and the number of virus in nature simply cannot even be calculate. And all that life is in balance while…

We are fed up with an incredible number of theory that the covid 19 was produced in the lab, just to " kill those poor people so that the rich could set up a new world order…". this would mean that Spanish flu is back in 1918. (she killed between 50 and 80 million people, so more than both world wars!, Op.A.) and the plague that killed 1/3 inhabitants of Europe (she brought us by ship sumatran, o.p.) back in the time when There was no laboratory for manipulation of the genius, was cooked by what team around the rotschildovih, Illuminati, Masons, bilderbergovci, trilateralci, aliens, alien….

Dr. Ivan Đikić, so an unlimited scientific authority, said the other day that did not (wanted) to hear many and she voted about "… the goal is the jump of the virus from animal to man and then from man to human…". I have my own interpretation and Natural phenomenon.

Animals create virus as defense against mass destruction or are those that belong to threatened species. In a huge lab called nature.

If it was a biological weapon, the crown would kill more and the one who would let it out of the lab would have an anti-Cure, a cure against her. How even 207 countries of the world conducting extreme insulation are two things clear: no one has a solution and the crown is far from the "ordinary flu", a theory that also launched by certain interesting groups and individuals.
Madness goes so far that the characters whose statements are mass spread by the internet as proven facts and among them is especially out of them, which says " that those who were using the crown to see changes in the blood image…" (!? ).).

The Crown is spreading fantastic fast, often it is long for a long time and some projection show that her death at the end of the epidemic could be about 4 %. Not to play numbers is enough to say that in Italy so far in the fight against the crown has lost his life in the fight against the crown Over 100 doctors! So much for the " ordinary flu " and " lie to us ".
Personally, I would give everything to the day when it will appear that the crown is an ordinary flu…..

Why do I believe that virus are a defense weapon of the animal world? For a long time, the people have a cocktail of 80 comfortable bacteria in plum, which, if they bite you, can cause bad problems. The Bird flu is clear where it comes from. We remember the panic she caused. Should we explain where the pig fever is? When in China appeared in China that caused an incredible panic because it was spread by air, scientists as a "Zero patient" have recognized the cat of Tibetan Cinnamon, a threatened species that is a specialty in China. Cows are no longer enough, so nature has given them the benefits that cause the Jacob-kreutzfeldovu disease known as "Cow Madness" that causes the fall of the human brain. There was even a guess that Africa is coming from African monkeys and for the crown there were at first three candidates: one kind of rare snake, bat, and a pangolin, a threatened species that is sold on the illegal Chinese and Vietnamese market as a special, as part of traditional Chinese medicine as a part of traditional Chinese medicine as a part of traditional Chinese medicine as a part of traditional Chinese medicine as a part of traditional Chinese medicine as part of traditional Chinese medicine as part of traditional Chinese Potential Medicine. In the end, several scientific institutions confirmed that everything started from the market to the meat market – pangolin.

Pročitaj  Klinička smrt je ključanica prema drugim svjetovima

The story goes forever and we somehow forgot the time when hundreds of millions of birds, cows, chicken, pigs were killed… what if they weren't the sources of the disease?

Because the highest principle is – life is fighting for life!

So much for nature! And now something about – human nature.

Money. A divine that can run over everything – except for a reason to survive. Since the beginning of the panda, two main groups have been fighting: one that has been asking for the "immunity of the ship", so let the disease spread. And we will all be immune. Except for those who are going to die, of course. Boris has happily hug the concept and trump. Until there was a real explosion of the epidemic. The Prophet who explained to us that it is not a pity that it is not too bad to die. Of course, provided that their moms and dads among them are not among them. How it seems to be the only recipe for the economy to survive without fat strikes and merkel began to be afraid with 70 % of the sick Germans. This would be about 56 million people and the expected death could be close to 2,5 million. So almost everyone would lose someone close to early. When such perspective began to swing trump, Boris and Anna's political chairs suddenly woke up!

Of course, the pressure continues and what will go into history as a battle for the internet. The back is being born. They are quickly setting up new blog and portal. The Capital is pushing! Companies, banks, exchange, funds… even scared ordinary people… and they open across the door to politicians who (some even true! ) warns of the threat to the world economic crisis. Even a complete crash, which is still little likely. The danger is minimalist from the crown, it is said that all the government lie about the number of dead, which is beyond the mind because it is not clear what they would have, shows far greater danger than the economic crisis than the virus.. He is trying to get Dr. Beroša who is excellent , according to the possibilities, he does his job.
A bit, the state time is leaving the measures, the time is getting them… Austria announces the normalization of life 26.4. Italy (?!) in early may, even the Spanish are losing.. for us, it is said that we have the strength to withstand until 15.5. A Extension of total insulation until 1.6. Might also mean a banquet. What are we afraid of, besides economic disaster?
The EU, in the case of extension of insulation and economic consequences, is almost falling because everyone cares about their concern, so that's how the co-care of migrants is disappeared across the border of Greece. The danger of New Balkan Wars is also being reported by the danger of New Balkan Wars. And so on to the day….

Solution: normalize life and accept victims. We lost humanity a long time ago, somewhere along the way…

The second approach is total insulation and the most dangerous measures to save the epidemic as soon as possible. And so it stopped economic definitely. More lives will be saved and the economic consequences could then be unbearable. Of course, it's a risk game, but at least more humanity. We did everything to destroy nature. The oceans are full of plastic, the size of the federal state of Texas. The agreement in Kiev cannot be signed. The Amazon forests are disappear. Pollution of all kinds are getting worse. Diseases like cancer are growing up in the garden. Science is losing a race with diseases because for a bunch of iron, which is given a million times more money. Only profit is important. Human greed does not stand at the door of general destruction. And now…

Empire strikes back…

As a real refreshment, the news has come to the news that rivers, even the mafia, are drinking again. So that the Himalayas can be seen again from 200 kilometers away. That the fish return to the streams, and birds in the woods. Because the money machine stopped for a short time…

And one of my changes: the medical solution for crown will be found before we think. The power of God does not ask…

Solution: Stick to the hardest insulation measures to make the epidemic pass as soon as possible and save as many lives as possible as possible and save as many lives as possible as possible…

Picture 1.: Crown virus – a little furball that seriously threatens the world
Picture 2.: No resin and the peaks of the Himalayas are seen again
Picture 3.: the people who already have a potential deadly bacteria in their plum


Vir, Autor: Drago Plečko

Oznake:
Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email