UPDATE O INFORMACIJAMA OBJAVLJENIM U ZADNJA TRI TEKSTA: OLUJA JE STIGLA! Tri …

UPDATE O INFORMACIJAMA OBJAVLJENIM U ZADNJA TRI TEKSTA:

OLUJA JE STIGLA!

Tri zadnja teksta na Utočištu o vanzemaljskom porijeklu rasa na Zemlji dio su knjige Stewarta Swerdlowa, "Plava krv, prava krv, sukob i stvaranje", napisane 2003. godine. Objavila sam ih zaradi osnovnog upoznavanja sa vanzemaljskim civilizacijama za one koji još ne poznaju ovu tematiku. Raduje me da su ovi tekstovi naišli na izuzetno povoljan odziv, sudeći po porukama koje nam šaljete u inbox.

Želim pojasniti nešto: situacija se u zadnjih 15. tak godina dosta promjenila kad se tiče onih koji vladaju Zemljom. Naime, reptilska vladavina nad našom planetom se upravo sada, u ovim vremenima, okončava. Postoje dobronamjerne civilizacije okupljene u Galaktičku Federaciju koje su u međuvremenu počele da čiste baze reptila ispod zemlje, a njihove saradnike: političare, bankare, tj, članove svjetske vlade u sjeni (Kabal) umiču sa svjetske scene. Na Zemlji također postoje saradnici ove Galaktičke Federacije koji udruženi s doobronamjernim vanzemaljcima konačno dobijaju rat za slobodu Zemlje i čovječanstva.

Na sceni je bitka neviđenih razmjera o kojoj još uvijek nećete saznati ništa iz zvaničnih medija jer svi mediji su u vlasništvu upravo te elite koja sada silazi sa trona. Trajat će još neko vrijeme dok se svi počiste, ali oluji niko neće izmaći! Običnom čovjeku, koji dosad nije imao pojma o ovim stvarima, teško je povjerovati u sve ovo.
No, Utočište poput brojnih drugih stranica na facebooku i Internetu ima ulogu da, između ostalog, informiše upravo o onom što nećete naći u zvaničnim medijima. Za to,naravno, treba vremena da bi se istražile informacije i potom plasirale samo one koje su, po našem mišljenju, vjerodostojne.

Naravno, svako ko pročita ove stvari ima potpunu slobodu da ih prihvati ili odbaci. I tu nema ljutnje. Poštujemo svačije mišljenje i onda kada se ono razlikuje od našeg. Nismo svi na istom nivou svijesti i osviještenosti. Mnogi ljudi se sada bude za ovakav pogled na svijet i sami dolaze do novih spoznaja i zaključaka.

Cijenimo vaše komentare i iznesena mišljenja. Tokom pet i po godina koliko Utočište postoji, objavljeno je na stotine tekstova i zato vas molimo da, prije nego počnete postavljati pitanja o raznim temama, malo pogledate i starije tekstove gdje ćete naći obilje informacija o ovakvim i sličnim temama. Onima od vas koji su to već učinili, od srca se zahvaljujemo. Time ste nam prištedjeli vrijeme za ponovno objašnjavanje onog što već postoji na ovoj stranici.

Dosad nismo objavljivali previše informacija o ratu koji se odvija ispod površine jer nam je više stalo da dobijete informacije iz oblasti duhovnosti i kako sebe podići na višu vibraciju. No, zbog dešavanja u svijetu i kod nas u narednih nekoliko sedmica, više ćemo se posvetiti izvještavanju o stvarnim događajima i pokušati vas istinito informirati šta se zaista dešava iza scene.

Pročitaj  "BUDHIN MIR" Sada je najteže ostati miran jer se situacija zateže do ...

Još jednom, hvala vam svima od srca na čestitkama i podršci koju nam upućujete u svojim porukama ili ocjenama stranice. Živimo u zaista najzanimljivijim vremenima ljudske historije i naučimo to cijeniti tako što ćemo više cijeniti sebe, više voljeti sebe i druge i truditi se da postanemo još bolji ljudi.

Lijep pozdrav svim posjetiocima Utočišta!

Update on information published in the last three text:

The storm has arrived!

The three last texts at the shelter about the alien origin race on earth are part of the books of Steven Swerdlowa, "Blue Blood, real blood, conflict and creation", written in 2003. I posted them because of basic meeting of alien civilization for those who do not know this topic yet. I am glad that these texts have come across an extremely favorable response, judging by the messages you send us in the inbox.

I want to explain something: the situation has changed a lot in the last 15. Years when it comes to those who rule the country. For example, the rap rule over our planet is ending right now in these times. There are good-purpose civilization gathered in the Galaxy Federation that in the meantime began to clean the base of the reptiles under the earth, and their co-workers: politicians, banks, or world government members in the shadow (kebabs) are being taken from the world scene. On Earth there are also co-workers of this Galaxy Federation who, United States, finally win war for the freedom of earth and humanity.

There is a battle of unknown scale that you still will not find out anything from the official media because all the media is own the elite that is now coming down from the throne. It will take a while for everyone to clean up, but no one will escape the storm! An ordinary man, who had no idea about these things so far, it's hard to believe all of this.
But a shelter like many other pages on Facebook and the internet has a role to inform exactly about what you will not find in the official media. For that, of course, it takes time to explore information and then only those who, in our opinion, are reliable.

Of course, anyone who reads these things has total freedom to accept or throw them away. And there is no anger. We respect everyone's opinion and then when it is different from ours. We are not all on the same level of consciousness and awareness. Many people are now waking up for this view of the world and come to new knowledge and conclusions.

Pročitaj  ČIŠĆENJEM ENERGETSKIH TIJELA DO KOMUNIKACIJE SA VAŠIM VIŠIM JA I VAŠOM DNK Pošt...

We appreciate your comments and your opinions. During the five and a half years there have been published, hundreds of texts have been published and therefore please, before you start asking questions about various topics, where you will find a lot of information about this and similar topics. To those of you who have already done this, we thank you from our heart. By This, you saved us time to explain what already exists on this page.

So far, we have not published too much information about the war going under the surface because we care more about getting information from the field of spirituality and how to raise yourself to a higher vibration. However, due to the events in the world and with us in the next few weeks, we will be more dedicated to reporting about real events and try to inform you truth about what is really happening behind the scenes.

Once again, thank you all from the bottom of the heart for the congratulations and support you send us in your messages or page reviews. We live in truly the most interesting times of human history and learn to appreciate it by loving ourselves more, love ourselves and others and trying to become even better people.

Greetings to all visitors of the shelter!
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email