UVIDI IZ ZAJEDNIČKE MEDITACIJE Ivana Shanti i ja odlučile smo malo zajednički z…

UVIDI IZ ZAJEDNIČKE MEDITACIJE

Ivana Shanti i ja odlučile smo malo zajednički zaviriti u informaciono polje, uz vođstvo naših vodiča i učitelja. Po prvi put smo odradile zajedničku meditaciju i zanimljivo je da smo svaka za sebe dobile slične ili čak istovjetne informacije.

Na pitanje šta se dešava sada na Zemlji, odgovoreno je da su u pitanju velike turbulencije, energetsko vrtloženje. Sve, što se tiče događanja sa Korona virusom, se nadgleda pažljivo i sve je u skladu s planom. Već je viđeno od strane naših kosmičkih prijatelja da će se pokušati izvesti jedan od posljednjih žestokih napada na duše koje žive na Zemlji. Dopušteno je da se ovo desi kako bi se što više ljudi probudilo i zapitalo šta je od svega istina, a šta ne. Veliki događaji uvijek pokreću velike reakcije u ljudima i tada je trenutak kada se mnogi bude.

Da napomenemo, početkom februara kad smo gledali situaciju oko Zemlje, vidjeli smo da se vrši demontiranje starih zemljinih mreža (kristalne, svjetlosne, itd…) i da se postavljaju nove mreže. Istodobno se mijenjalo i nadograđivalo univerzalno informaciono polje oko Zemlje. Što se tiče planete, dolazi do velike promjene u Svijesti Gaje, ona se sada „napreže“ (kao da rađa) i istodobno se čisti od eonima nakupljanih negativnih energija i svega drugog što se nakupljalo a sada treba da ode. Zatim, tu je slika Sjevernog pola sa koga se u koncentričnim krugovima širi snježno bijela energija, i polako obujmljuje cijelu planetu, čisteći je, dok se istodobno na južnom zemljinom polu otvara „rupa“ iz koje izlaze sve nakupljene negativne energije. Zemlja odnosno Gaja sada ide na viši stupanj Svjesnosti. Ovim se Zemlja u stvari uravnotežava i usklađuje sa promjenama u Sunčevom sistemu. Ovaj proces sada sve dovodi na svoje mjesto. No, moramo napomenuti da čovječanstvo i dalje zaostaje za Gajom po stupnju Svjesnosti.
Zato sada dolazi do promjene svega na planeti. Iz temelja, iz korijena sve će se se promjeniti, ništa više neće biti isto. Ovo je kao da se otkidaju stari energetski slojevi zemlje, a dolaze novi. Više ništa neće biti kao prije.

Sunce također ide na viši nivo Svjesnosti, a zajedno s njim i sve planete Sunčevog sistema. Usput, viđeno je 12 nebeskih tijela kako kruži oko Sunca, (znamo da se ne poklapa sa zvaničnim informacijama) s tim da postoji još jedno, 13. nebesko tijelo koje je veće od Zemlje i kruži oko vanjskog obruba Sunčevog sistema.

Viđeno je da se oko svake planete ovog našeg Sunčevog sistema sada polažu slične mreže zbog nadolazećeg talasa koji će se projektirati na sve planete. Na Zemlju se sada stavljaju dodatne zaštitne mreže (upotrebljavamo taj izraz u nedostatku boljeg) . Naime, očekuje se jedan veliki izbruh iz cjelokupne mase Sunca, kao ogroman talas koji će se odraziti na sve planete, ali ne poput ranijih, sunčevih oluja ili usmjerenih pojedinačnih izbruha. Radi se, u biti, o talasu Svjesnosti koji će Sunce uputiti ka „svojim“ planetama. Ne radi se o fizičkom izbruhu koji bi devastirajuće djelovao, nego o pomaku u Svjesnosti a koji će se osjetiti kao rast vibracije u svim živim bićima na svim planetama.

U aprilu, a u maju pogotovo, ovo zračenje će postati intenzivnije. Usput, pošto Sunčev sistem „putuje“ u novi dio kosmosa, gdje vladaju sasvim drugačije energije i zakoni, odnosno više vibracije, to je način da se kompletan Sunčev sistem unaprijed prilagodi i pripremi za područje Kosmosa kroz koje ćemo prolaziti. Da napomenemo, ovdje ne postoji ništa čega se treba plašiti. Radi se samo o rastu vibracija/frekvencija i zato će sa Zemlje pojačano odlaziti duše koje se ne mogu prilagoditi ovim novim vibracijama. U julu će se ovo pogotovo intenzivno osjećati na svim planetama Sunčevog sistema, a vrhunac je oktobra-novembra ove godine. Do konca decembra stvari će se početi polako smirivati. Jasno je da će na planetu Zemlju ovo uticati u smislu pojačanih čišćenja njene površine i utrobe istodobno.

Šta bismo mi trebali poduzeti?
-Da ostanete u miru, ulazite u sebe,.da se naučite brzo prilagođavati promjenama. Da ostanete u svijesti obilja. da meditirate, da zračite u okolinu svoj mir, staloženost, svjetlo i ljubav.Ovo je kolektivno buđenje, a ljudi se najčešće probude kada ih se jako „prodrma“. To potresanje nije ugodno, ali je potrebno.

– Da li su to te energetske promjene koje su mnogi najavljivali. – Da
– Da li je to taj Događaj, event koga su najavljivali? – Ne, bit ce još neki jači.
– Da li se trebamo bojati toga. – Ne
– Da li sada odlaze ljudi koji ovo ne mogu više pratiti. – Da
– Da li će se formirati dvije fizičke zemlje različitih vibracija?. – Ne, nego će postojeća doživjeti rast vibracije i Svjesnosti.
– Da li je ovo dobro za nas.- Da. dugoročno je dobro za vas.
– Da li ovo služi i da se prodrmaju i uklone tzv.bad guys i strukture moći. – Da
– Da li ovo što se sad događa (tzv. pandemija) služi za dobrobit ljudske vrste? – Da.

Na sceni je pojačano čišćenje svake ljudske jedinke na planeti. Sad izlazi ono najdublje iz ljudi, najveći strahovi, najgore strepnje i sve ono što je u njima bilo potisnuto, sjećanja iz prošlih života . Naravno to se očituje kao kaos na površini, ali to u stvari je ono što izlazi iz njihovih energetskih polja.i njihovih sjećanja. To su sekvence prošlosti, prošlih zapisa, najdublji strahovi, panike, užasi, sve ono što su prolazili kroz živote, Zato je sada kaos svugdje okolo. Zato sad izgleda tako strašno. A vi koji ste radili dugo na sebi, ste mnogo toga već očistili u svojim poljima, zato možete sad bit stup mira, za druge. Sada se ljudi istih vibracija povezuju u mrežu.

Pročitaj  Zašto je bitno povećati svijest u ovoj godini?

Ljudska DNK se mijenja, „profinjuje“ i prilagođava novim vibracijama. Ona bića koja imaju u sebi većinsku orionsku DNK, a obitavaju na Zemlji, neće izdržati ovaj siloviti nalet visokih kosmičkih energija.

Ovo je ta promjena koju ste tražili. koju ste čekali, samo se ona događa u stupnjevima odnosno fazama.

Koliko će ovo trajati? – Koliko bude trebalo. Vrijeme ovdje uopšte nije bitno. Ono što je važno jeste koliko će se duša probuditi tokom ovih turbulentnih vremena.

Za ovo ste pripremani, za ovo ste trenirani, i sad se upravo pozivate da budete taj centar mira u ovim vremenima kaosa i neznanja. Budite Svjetlo koje pokazuje put. Trebate ostati snažni i stabilni, jer vi znate što se dešava i možete drugima pomoći.

Svi vi koji ste Probuđeni, – Vi ste ključ ove promjene i oni koji će na svojim plećima iznjeti cjelokupan proces Transformacije planete i svih duša na Zemlji.
Namaste!

(Unaprijed se izvinjavamo ako je tekst malo zbrkan, ali smo ga pokušale sklopiti u jednu cjelinu, a odgovore smo dobijale pojedinačno. No, nadamo se da je suština jasna.)

Impressions from joint meditation

Ivana Shanti and I decided to take a little peek into the information field, with the leadership of our guides and teachers. For the first time we did a joint meditation and it is interesting that we have received similar or even historical information for ourselves.

The question of what is happening now on earth, has been answered that it is about great worries, energy recovery. Everything, regarding events with crown virus, is carefully watched and everything is according to the plan. It has already been seen by our cosmic friends that they will try to perform one of the last severe attacks on souls that live on earth. This is allowed to happen so that as many people can wake up and ask what is true and what not. Great events always drive big reactions in people and then is the moment when many wake up.

To mention, in early February, when we were looking at the situation around the earth, we saw that the removal of old earth networks (Crystal, light, etc…) and that new networks are being set up. At the same time, the universal information field around the earth has been changed and updated. As for the planet, there is a big change in the consciousness of the gay, it is now "Advanced" (as if it is born) and at the same time is cleaned from the negative energy and everything else that has been bought and now it has to go. Then, here is a picture of the north pole, which is the snow-White energy spread in the concentration circle, and it is slowly about the whole planet, cleaning it, while at the same time, on the south earth's floor, the "hole" from which all the negative energy is coming out. The country or gay is now going to a higher level of consciousness. This is in fact, the earth is actually balanced and compatible with changes in the solar system. This process now brings everything to its place. But we must mention that humanity is still behind the gay by the level of consciousness.
That's why now there is a change of everything on the planet. From the base, everything will change, nothing will be the same anymore. This is like the old energy layers of the earth are falling apart, and new ones are coming. Nothing else will be the same.

The sun also goes to a higher level of consciousness, and along with it all the planet of the solar By the way, 12 heavenly bodies have been seen around the sun, (we know it does not match official information) with the fact that there is another, 13. Heavenly body that is greater than earth and spinning around the solar system.

It has been seen that around every planet of our solar system we now have similar networks due to the coming wave that will be designed on all planet. Additional protection networks are now put on the ground (we use that expression in lack of better). For example, one big explosion from the entire mass of the sun is expected to reflect on all the planet, but not like earlier, solar storms or targeted individual eruptions. It is, in fact, a wave of consciousness that will lead the sun to "its" Planet. It's not about a physical explosion that would act devastating, it's about a shift in consciousness, which will feel like a growth of vibration in all living beings on all worlds.

In April, and in may especially, this radiation will become more intense. By the way, since the solar system "travels" to a new part of the space, where completely different energy and laws, or more vibes, it is a way to complete the solar system in advance and prepare for the space of space we will pass through. To mention, there is nothing here to be afraid of. It's just about the growth of vibration / frequency and that's why souls that cannot be adapt to these new vibes. In July, this will feel especially intense on all the planet of the solar system, and the peak of October-November this year. By the end of December, things will begin to calm down. It is clear that this will affect the planet earth in terms of increased cleaning of its surface and belly at the same time.

Pročitaj  SIJEČENJE ENERGETSKIH VEZA Iako ne znam ime autora teksta, vrijedan je objavlji...

What should we do?
– to stay in peace, enter yourself,. to learn to quickly adapt to changes. To Stay aware of the abundance. To meditate, to air your peace, integrity, light and love in the environment. This is a collective wake-up, and people usually wake up when they are "shake" them. That shake is not comfortable, but it is necessary.

– is these the energy changes that many have announced. – yes
– is this the event, the event they announced? – no, it will be even stronger.
– should we be afraid of it. – no
– are people who can't follow this anymore. – yes
– will two physical countries of different vibes be formed?.-no, but the existing ones will experience the growth of vibes and awareness.
– is this good for us.- Yes. The long term is good for you.
– does this also serve to be shake and remove the so-called. Bad boys and power structures. – yes
– is this what is happening now (so called Panda) is it for the benefit of the human species? Yes.

On the stage, the cleaning of every human individual on the planet has been increased. Now comes out the deeper out of people, the greatest fears, the worst stress and everything that was forced in them, memories from past lives. Of course, it seems to be chaos on the surface, but that is actually what comes out of their energy fields. And their memories. These are the series of the past, past records, the longest fears, panic, the fear, everything they have been through lives, that's why now chaos is all around. That's why she looks so scary now. And you who have been working on yourself for a long time, have already cleaned a lot in your fields, so you can now be a step of peace, for others. Now people of the same vibes are connected to the network.

Human dna is changing, "sophisticated" and adapt to new vibes. Those creatures that have the most of the east of them, and live on earth, will not withstand this force of high space energy.

This is the change you've been looking for. Which you were waiting for, only it happens in degrees or stages.

How long will this last? – as long as it takes. The weather here doesn't matter at all. What matters is how many souls will wake up during these disturbing times.

This is what you are prepared for, this is what you are trained for, and now you are calling to be that center of peace in these times of chaos and ignorance. Be the light that shows the way. You need to stay strong and stable, because you know what's going on and you can help others.

All of you who are awake, – you are the key to this change and those who will carry out the entire process of transformation of the planet and all souls on earth.
Hello!

(we apologize in advance if the text is a bit confused, but we tried to put it into one whole, and we received the answers individually. Well, we hope the essence is clear. )
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email