VIŠE OD VIJESTI DA JE OBOLIO BRITANSKI PREMIJER JOHNSON, JESTE ČINJENICA DA JE T…

VIŠE OD VIJESTI DA JE OBOLIO BRITANSKI PREMIJER JOHNSON, JESTE ČINJENICA DA JE TO OBJAVLJENO

TV Euronews upravo objavila vijest da je Boris Johnson, britanski premijer obolio od korona virusa. Pored već oboljelog princa Čarlsa, za koga su također zvanično javili, tu je i engleska kraljica Ellizabeta koja je također pozitivna na korona virus ali za koju to nije striktno rečeno. Ovdje govorim o onom što su izvjestili zvanični mediji. Zar vam se ne čini čudno da bi se takva eksPlozivna vijest, uticajem vlasti na medije, prije sakrila nego objelodanila? Pošto znam kako politika utiče na rad i svakodnevno izvještavanje medija, iz dugogodišnje prakse, ovo mi je još čudnije nego vijest da je Johnson obolio. Dakle, vijesti o bolesti državnika obično se kriju sve do samog kraja…

Zatim, ako je tačno da se Angela Merkel povukla iz javnosti također zbog toga što je pozitivna na testiranje irusom, a da o američkom kontinentu i njihovim političarima te holivudskim zvjezdama ne govorim (sad ih ne mogu sve pobrojati, nema šanse, spisak je predugačak), onda bi i nevjerne Tome mogle konačno početi da se pitaju šta se događa.

Naravno, govorim o nevjernim tomama koji ne žele vjerovati ničemu osim onog što im kažu zvanični mediji. E, pa za takve – imam još jedno pitanje: kako to odjednom vlade evropskih država imaju na stotine milijardi na raspolaganju za pomoć preduzećima i nezaposlenima. Koliko pratim vijesti, Njemačka je predvidjela 600 milijardi eura (nezamisliva cifra zar ne) za pomoć zemlji u karantinu a Evropska unija također otvorila sve svoje fondove i programe te najavljuju da će sada dijeliti "i šakom i kapom". O našim malim državicama na Balkanu također ne bi trebalo brinuti sudeći po novim zakonima koji se po hitnom postupku donose u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, BiH itd…Za Crnu Goru i Makedoniju ne znam, nisam slušala vijesti. Dakle, ako imalo računate radi se o ciframa od kojih boli glava jer to su nezamisliva sredstva. Nije ovdje u pitanju "dobrohotnost" vlasti ili njihova tobožnja velika zabrinutost za njihove građane, nego je pitanje – kako će države i njihove ekonomije funkcionisati ako se sav raspoloživi budžet podijeli preduzećima i građanima? I odakle im novac koji daleko preseže ukupnu sumu njihovog godišnjeg bužeta?

Ovo je samo nekoliko pitanja za razmatranje svakoj normalnoj zdravorazumskoj osobi. Oni koji znaju više o ovome i prate šta se događa pod površinom ovim pitanjima dobijaju samo potvrdu onog što se zna već od prije. A za nevjerne Tome i dalje preporuka – mislite svojom glavom kad slušate zvanične vijesti i pitajte se otkud nagle pozitivne promjene? Je li to država naglo zavoljela svoj narod? 😉😉 Odgovor si dajte sami!

Pročitaj  TEHNIKA OTPUŠTANJA (SEDONA METOD) "Ako pustiš malo, bićeš nagradjen malim ...

More than news that the British Prime Minister Johnson is sick, is the fact that it was published

Tv euronews just published news that Boris Johnson, the British Prime Minister has been sick of the crown virus. In addition to the already sick prince Charles, who was also officially reported, there is the English Queen Ellizabeta who is also positive for the crown virus but for which it was not strictly said. Here I am talking about what the official media reported. Don't you find it strange to you that such an explosive news, the influence of the government on the media, would rather be hidden instead of discovered? Since I know how politics affects the work and daily media report, from long-term practice, this is even more weird to me than the news that Johnson has been sick. So, the news of the state's disease is usually hiding until the end…

Then, if it's true that Angela Merkel has left the public also because she is positive for testing by irusom, and not talking about the American continent and their politicians and Hollywood Stars (now I can't count them all, no way, the list is too long) , then the fake could finally start wondering what's going on.

Of course, I'm talking about fake tones who don't want to believe anything but what the official media tells them. Well, for such – I have one more question: how do the government of European countries have hundreds of billion at their disposal to help businesses and the workers. As far as I follow the news, Germany has expected 600 billion euros (an incredible number, right) to help the country in the environment and the European Union also opened all its funds and programs, and announce that it will now share "both a hand and a hat". about our little ones States in the balkans should also not worry according to the new laws that are being brought in Slovenia, Croatia, Serbia, bih, etc… I don't know about montenegro and Macedonia, I don't know, I didn't listen to the news. So, if you count anything, it's about the numbers that make your head hurt because they are an incredible means. It's not about the "kindness" of the government or their current big concern for their citizens, it's a question – how will the states and their economy work if all the available budget is shared to businesses and citizens? And where do they get the money that far exceeded the total amount of their annual vacation?

Pročitaj  ZNAČAJ POJEDINAČNOG RADA NA SEBI U tekstu "Zvezdane semenke sa Plejada- ugovor ...

This is just a few questions to consider every normal health person. Those who know more about this and follow what is happening under the surface of these questions get only confirmation of what has been known before. And for those who are still a recommendation – do you think with your head when you listen to official news and ask yourself why the positive changes? Did the country suddenly fall in love with its people? 😉😉 give yourself the answer!
Jasna Luminus –
Utočište – Sanctuary

Ostavite vaš komentar
Komentar
Ime
Email